عنوان: قصد اقامت نکردن در صورت علم بر ماندن بيش از ده روز
سوال :
آیا کسی که می‌داند ده روز یا بیشتر در شهری می‌ماند، می‌تواند قصد ده روز نکند و در ماه رمضان روزه نگیرد؟
پاسخ:

نمی‌تواند؛ زیرا قصد جدی یک امر واقعی است و تظاهربردار نیست.