عنوان: شکستن قصد اقامت
سوال :
کسي که در ماه رمضان قصد ده روز اقامت در محلي را دارد، اگر پس از دو روز که نمازهايش را کامل خوانده و روزه‌هايش را گرفته است، از اقامت منصرف شود و بخواهد مثلاً چهار روز ديگر برگردد، آيا در مابقي آن چند روز بايد نمازها را کامل بخواند و روزه‌ها را هم بگيرد يا فقط اتمام نمازها لازم است؟
پاسخ:
بايد روزه بگيرد و نماز را تمام بخواند.