عنوان: پشيماني از اعراض
سوال :
اگر شخصي از وطن خود اعراض کند و قصد داشته باشد که ديگر به آنجا بر نگردد، ولي دو سه ماه بعد پشيمان شود، آيا اعراض او محقق شده و دوباره بايد در آنجا قصد توطّن کند يا به مجرد اينکه پشيمان شد، کفايت مي‌کند؟
پاسخ:
همین مقدار که از اعراض خود برگشت، وطن محسوب می‌شود.