عنوان: عدم اعراض از زادگاه
سوال :
فرزندي در وطن پدرش به دنيا مي‌‌آيد و پس از دو سه سال اول کودکي، به شهر ديگري مي‌رود و در آنجا بزرگ مي‌شود. آيا جايي که در آن به دنيا آمده، وطن او محسوب مي‌شود؟
پاسخ:

اگر اعراض نکرده باشد، وطن او است.