عنوان: خمس پولي که براي کار حرام خرج شده
سوال :

آيا پولي‌ كه‌ براي‌ كار گناه‌ و حرام‌ خرج‌ مي‌شود خمس‌ دارد؟


پاسخ:

اسراف‌ بلكه‌ تبذير است‌ و خمس‌ دارد.