عنوان: وطن موقّت
سوال :
شخصي از وطن خود مثل افغانستان به ايران آمده و در شهري سکونت دارد و قصد دارد هر موقع موانع برطرف شد، به وطن خود برگردد. مدت اقامت اين شخص در ايران پانزده سال طول مي‌کشد. آيا گذشتن اين مدت باعث مي‌شود که آن شهر در ايران وطن او محسوب شود؟
پاسخ:
همین مقدار که قصد داشته باشد مدتی در جایی بماند، وطن موقّت او است.