عنوان: قصد توطّن جايي که قبلاً از آن اعراض شده است
سوال :
کسی که به واسطة منتقل شدن به شهری، از زادگاهش اعراض می‌کند، آيا پس از چند سال مي‌تواند‌ دوباره زادگاهش را وطن قرار دهد؟
پاسخ:

می‌تواند.