عنوان: آيا ماليات در حکم خمس نيست؟
سوال :

آيا ماليات‌ دولت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ همان‌ خمس‌ تلقّي‌ مي‌شود و آيا خمس‌ همان‌ ماليات‌ دولت‌ اسلامي‌ تلقّي‌ مي‌گردد؟

 


پاسخ:

ماليات‌ در جمهوري‌ اسلامي‌ ربطي‌ به‌ خمس‌ ندارد و در جمهوري‌ اسلامي‌ چنانچه‌ بايد ماليات‌ داد بايد خمس‌ و زكات‌ داد.