عنوان: ميزان اقامت در وطن
سوال :
چه مقدار و یا چگونه بايد در شهری ماند تا آن شهر وطن انسان محسوب شود؟
پاسخ:
دائر مدار قصد اوست؛ اگر جدی تصمیم گرفت در جايی بماند، باید نماز را تمام بخواند و روزه بگيرد.