عنوان: قصد توطن
سوال :
قصد وطن نمودن در شهری ملازم با چیست؟ به عبارت دیگر، حتماً باید در شهری سکونت داشت تا آن شهر وطن شود یا مثلاً اگر کسی مشهد را دوست بدارد، می‌تواند بگوید: مشهد وطن من است و در مشهد نمازها را تمام بخواند و روزه بگيرد؟
پاسخ:

باید قصد توطّن جدی داشته باشد و آنجا هم زندگی کند.