عنوان: افطار روزه در حدّ ترخّص در صورت قطعي نبودن ادام? مسافرت
سوال :
مسافري که نمي‌داند مسافرت او به حد شرعي خواهد رسيد يا نه، آيا مي‌تواند پس از گذشتن از حد ترخص روزه خود را افطار کند؟
پاسخ:

نمي‌تواند.