عنوان: افطار روزه با تصور رسيدن به حدّ شرعي
سوال :
شخصي براي مسافرت به شهري که فکر مي‌کرده فاصله آن بيش از چهار فرسخ است رفته و در آنجا روزه خود را افطار کرده است. ولي بعداً فهميده فاصله آن به اندازه شرعي نبوده و بايد روزه خود را مي‌گرفته. وظيفه او در باب قضا و يا کفاره روزه آن روز چيست؟
پاسخ:

قضا دارد نه کفاره.