عنوان: ادام? روزه در مسافرت شرعي
سوال :
شخصي براي تفريح در ماه مبارک رمضان به باغي در اطراف شهر مي‌رود و به خيال اينکه فاصله آن تا شهر کمتر از چهار فرسخ است روزه آن روز خود را مي‌گيرد. اما پس از چند روز مي‌فهمد فاصله بيش از حد شرعي بوده و نمي‌توانسته روزه بگيرد. آيا قضاي آن روز بر او واجب است؟
پاسخ:

بايد روزه‌ها را قضا کند.