عنوان: اختلاف در انداز? مسافت شرعي
سوال :
چرا در مقدار مسافت شرعي بين مراجع معظّم تقلید اختلاف وجود دارد؟
پاسخ:

اختلاف نيست و مناط هشت فرسخ است يا چهار فرسخ برود و برگردد.