عنوان: شک در رسيدن به حدّ شرعي
سوال :
اگر شخص مسافر شک کند که مسافرت او به حد شرعي رسيده يا خير، آيا مي‌تواند روزه خود را افطار کند يا بايد تا حصول اطمينان از مسافت شرعي به روزه خود ادامه دهد؟
پاسخ:

بايد به روزه ادامه دهد تا محرز شود.