عنوان: افطار روزه در حدّ ترخّص با ترديد در ادام? مسافرت
سوال :
اگر مسافري شک داشته باشد که آن روز به مسافرت برود و يا نرود و در حالي که به شک خود پايبند است حرکت کند و پس از دو سه فرسخ روزه خود را افطار کند و به شهر خود برگردد روزه او چه حکمي دارد؟ آيا فقط قضا دارد يا کفاره نيز بر آن مترتب مي‌شود؟
پاسخ:

قضا دارد.