عنوان: افطار روزه قبل از حدّ ترخص
سوال :
مسافري پس از بازگشت از سفر به علت گرسنگي شديد قبل از ورود به حد ترخص قبل از شهر توقف کرده تا اذان ظهر را بگويند و روزه خود را افطار کند و بعد به حد ترخص شهر داخل شود. آيا اين کار او اشکال دارد و يا موجب کفاره مي‌شود يا فقط قضا دارد؟
پاسخ: مسافر مي‌تواند قبل از رسيدن به حد ترخص روزه نگيرد ولو مي‌داند قبل از ظهر به وطن مي‌رسد.