عنوان: اتصال شهرهاي قديمي
سوال :
بعضی از شهرهايی که در گذشته حدود 30 کیلومتر با هم فاصله داشته‌اند، امروزه به هم متصل شده و فاصلة دو شهر تماماً محل سکونت یا مغازه است و اصلاً نمی‌شود تشخیص داد که شهر تمام شد. در این صورت، ساکنین این دو شهر در صورت رفتن به شهر دیگر در مورد نماز و روزه چه وظیفه‌ای دارند؟
پاسخ:

نماز آنها تمام است و بايد روزه بگيرند.