عنوان: تعيين حدّ ترخص
سوال :
شخصي ساکن يکي از روستاهاي اطراف اصفهان است و محل کارش در شهر اصفهان مي‌باشد. اگر او به مسافرتي مثل مشهد برود، آيا در برگشت وقتي به حد ترخص اصفهان رسيد، مي‌تواند نماز خود را تمام بخواند و روزه بگيرد يا حتماً بايد براي اتمام نماز و روزه به حد ترخص روستاي خود رسيده باشد؟
پاسخ:

حد ترخص اصفهان برای او نماز را تمام می‌کند.