عنوان: تخريب و تغيير ملک اجاره اي
سوال :

آیا مستأجر شرعاً می­تواند بدون اذن و اجازۀ مالک، محل استیجاری خود را تخریب کند و به میل و سلیقۀ خود تغییر دهد؟


پاسخ:

نمی تواند.