عنوان: خمس درآمد زنان شاغل
سوال :

آيا زنان شاغل كه خود درآمد دارند نيز بايد خمس و زكات بدهند يا اين امر فقط به عهدۀ شوهرانشان مي باشد؟پاسخ:
آنها هم باید خمس بدهند.