عنوان: خمس پس اندازي که به نيت دريافت وام جمع شده
سوال :

آيا به‌ پولي‌ كه‌ از طرف‌ افراد در بانك‌ها يا مؤسّسات‌ قرض‌ الحسنه‌ به‌ منظور دريافت‌ وام‌ قرار مي‌گيرد، خمس‌ تعلّق‌ مي‌گيرد يا خير؟ به‌ وام‌ دريافت‌ شده‌ چطور؟

 


پاسخ:

اگر سال‌ روي‌ آن‌ پول‌ بگذرد خمس‌ دارد ولي‌ وام‌ تا اقساط‌ آن‌ داده‌ نشده‌ خمس‌ ندارد و هر چه‌ از آن‌ قسط‌ آن‌ داده‌ شود و سال‌ هم‌ روي‌ آن‌ بگذرد خمس‌ دارد.