عنوان: نحو? تقسيم ارث ميّتي که فرزند ندارد
سوال :

شخصي فوت كرده كه داراي زن، مادر و پدر است و فرزندي ندارد. ارث او چگونه تقسيم ميشود؟ آيا مادر و پدر ارثي دريافت مي كنند؟پاسخ:
یک چهارم اموال به زن می رسد و مابقی به پدر و مادر می رسد.