عنوان: اختيار واقف بعد از وقف
سوال :

اگر شخصی زمینی را وقف مسجد کند تا چه اندازه اجازۀ دخالت در امورات داخلی مسجد را دارد؟  


پاسخ:

واقف بعد از وقف و دادن مورد وقف به موقوفٌ علیهم، هیچ کاره است، مگر اینکه در ضمن وقف خود را متولّی یا ناظر کرده باشد.