عنوان: خيار فسخ در صورت تغيير قولنامه
سوال :

اينجانب سه دانگ ملکي را با شخصي قول نامه کردم که بعد از اتمام نگارش قرارداد و امضاء اينجانب چند دقيقه بعد و بدون اجازه و رضايت اين حقير جمله‌اي از طرف خريدار که به نفع وي بوده در ذيل قرارداد اضافه گرديد که بلافاصله اعتراض کردم. 24 ساعت از طرف بنگاهدار  وقت تعيين گرديد جهت فسخ و ابطال معامله که به همين منظور قرارداد تا 24 ساعت نزد بنگاهدار امانت ماند که حدود 12 ساعت بعد از انجام معامله طبق آن حقي که داشتم به بنگاه که واسطۀ طرفين بود مراجعه و اعتراض قطعي نمودم و ثمن معامله که دو فقره چک بود و قولنامه را با اطلاع دادن به خريدار مخدوش و ابطال نمود. لذا از نظر جنابعالي اينجانب که از شرط خيار زمان 24 ساعت توافق شده استفاده کردم آيا جاي نارضايتي مي‌تواند براي خريدار باشد يا خير؟


پاسخ:

اگر شرط خيار داشته باشيد و از آن استفاده کرده باشيد معامله فسخ شده است.