عنوان: شک در تلفّظ صحيح «ذ» و «ض»
سوال :

احساس می کنم حروف «ذ» و «ض» در قرائت حمد و سوره را زیاد درست تلفظ نمی کنم. یعنی تقریباً مانند هم تلفظ می کنم و بخصوص در مورد حرف ض در «المغضوب» و «والضالین» مشکل دارم. خیلی اوقات دو یا سه بار «المغضوب» و «والضالین» را تکرار می کنم و در پایان هم مطمئن نیستم درست باشد. آیا نمازهایم باطل است؟   

 

 


پاسخ:

شما باید به طور متعارف بدون تکرار حمد را بخوانید و نماز شما صحیح است.