عنوان: فسخ معامله در صورت عدم پرداخت کامل وجه
سوال :

طي قراردادي که چند سال پیش منعقد شده است، وارثان قانوني یک متوفی، خانۀ موروثي خود را به شخصی فروخته اند و خریدار حدود یک بیستم منزل را در همان زمان پرداخت کرده و از آن به بعد از پرداخت باقیماندۀ مبلغ قرارداد، خودداري کرده است.

در سال بعد از قرارداد مجدداً قرارداد جديدي نوشته شده و براساس آن مبلغ جدیدی برای خانه تعیین شده است. ولي نامبرده از پرداخت وجه معين شده امتناع کرده و غير مبلغ اوليه، مبلغ دیگری بابت معامله پرداخت نکرده است.

نظر به اينکه مجموع دارايي اقتصادي و مالي ورثه مذکور همين ملک است و براي آنان نقش حياتي دارد، مستدعي است بيان فرماييد: آيا شرعاً با توجه به عدم رد پول کامل مورد معامله، اين معامله و قرارداد، قابل فسخ است يا خير؟ و ثانياً اگر مقرر شد نامبرده وجهي بدهد آيا بر اساس تورم و نرخ روز بدهد يا بر اساس قرارداد؟

 

 


پاسخ:

معامله را مي‌توانند فسخ کنند و اگر فسخ نکنند، مي‌توانند وجهي که مي‌گيرند به نرخ روز بگيرند. ولي بي اشکال‌تر فسخ معامله است.