عنوان: انرژي درماني
سوال :

آیا گرفتن انرژی از کسانی که انرژی درمانی می کنند اشکال دارد؟


پاسخ:

اگر مرتکب گناه نشود و احتمال مفسده نباشد، اصل کار اشکال ندارد.