عنوان: معناي تقوي و حقيقت الهي
سوال :

الف) تقوي يعني چه ؟ ب) حقيقت الهي يعني چه ؟


پاسخ:

 الف)  اهمیّت به واجبات و اجتناب از گناه را تقوا می گویند.

 ب)  صفا و صمیمیت و صداقت راجع به خدا و خلق خدا را حقیقت الهی می گویند.