عنوان: تعيين فاصل? شرعي بين دو شهر
سوال :
فاصلۀ شرعي بين دو شهر را چگونه بايد تعيين کرد؟ آيا فقط ابتدا و انتهاي شهرها ملاک است؟ يا محل مورد نظر در آن شهر را بايد در نظر گرفت؟
پاسخ:

مناط اول و آخر شهر است و ملاک اول و آخر هم به نظر عرف است.