عنوان: ملاک در محاسب? مسافت شرعي
سوال :
ملاک در محاسبۀ مسافت شرعی، طول جاده است یا مسافت مستقیم؟ مثلاً اگر جاده‌ای 50 کیلومتر باشد، ولی مسافت مستقیم آن 20 کیلومتر باشد، چه باید کرد؟
پاسخ:

مناط راه رفتن اوست.