عنوان: حلقه نامزدي
سوال :

آيا براي زن خصوصا تازه عروس واجب است انگشتر نامزدي را از نامحرم بپوشاند؟ اگر آن را برعكس نمايد كه زينت آن مخفي شود كافي است يا خير؟


پاسخ: اگر زینت محسوب نشود، اشکال ندارد.