عنوان: حکم روزه‌اي که اشتباهاً در سفر گرفته شده
سوال :
مسافري در سفر فکر مي‌کرده بايد نماز را تمام بخواند و روزه‌ها را بگيرد؛ لذا همۀ روزه‌هاي در سفر را گرفته است. وقتي به وطن بازگشته، فهميده است که نمازش شکسته بوده و روزه را بايد افطار مي‌کرده است. در اين صورت:

الف: آيا نماز و روزه خود را بايد اعاده کند؟

ب: آيا براي روزه، بايد به جز اعاده، کفاره هم بدهد يا خير؟پاسخ:

الف: قضا لازم نيست.

ب: لازم نيست.