عنوان: حکم قضا و کفار? فرار از روزه
سوال :
کسي که براي فرار از روزه مسافرت کرده، آيا فقط لازم است همان روز را قضا کند يا کفاره هم بايد بدهد؟
پاسخ:

کفاره ندارد.