عنوان: حکم روز? مسافر در سفر
سوال :
اگر کسی فراموش کند که روزۀ ماه رمضان مسافر باطل است یا فراموش کند که در سفر است و روزه بگیرد و تا افطار کاری که مفطر روزه است، انجام ندهد، روزة او صحیح است یا باید قضا کند؟ آیا فرقی می‌کند که قبل از افطار بفهمد روزه‌اش باطل بوده یا بعد از افطار؟
پاسخ:

باید قضا کند.