عنوان: مسافرت در آخر ماه شعبان
سوال :
مسافرت غیرضروری کسی که چند روزۀ قضا به عهده دارد، در چند روز آخر ماه شعبان چه حکمی دارد؟
پاسخ:

مکروه است.