عنوان: حکم سفر زيازتي در ماه رمضان
سوال :
رفتن به سفر زیارتی در ماه مبارک رمضان چه حکمي دارد؟
پاسخ:

از نظر زیارت مستحب است، و اگر سفر او براي فرار از روزه باشد، مکروه است و در حقیقت جمع بین مستحب و مکروه شده است.