عنوان: باطل شدن عمدي روز? مسافر قبل از رسيدن به وطن
سوال :
اگر مسافر به يقين بداند که قبل از ظهر به مقصد نمي‌رسد و کارهايي را که مبطل روزه است، انجام دهد؛ مثلاً غذا و آب بخورد و اتفاقاً قبل از ظهر به مقصد برسد، روزة آن روز فقط قضا دارد يا کفاره هم دارد؟
پاسخ:

فقط قضا دارد.