عنوان: ابطال روزه در سفر
سوال :
شخصی که در ماه رمضان در سفر بوده است، قصد داشته است قبل از ظهر به وطن برگردد و آن روز را روزه بگیرد، ولی در بین راه سهواً یکی از مفطرات روزه را انجام داده است. در این صورت، آیا روزۀ او باطل است یا می‌تواند بگیرد؟
پاسخ:

نمی‌تواند روزه بگیرد.