عنوان: عالم شدن بر باطل بودن حلق يا تقصير پس از اعمال مکه
سوال :
اگر کسی بعد از اتمام اعمال مکّه، بفهمد که سهواً یا جهلاً یا به‌ واسطة عذری حلق يا تقصير نکرده است، آيا بعد از حلق يا تقصير بايد اعمال مکّه را اعاده نمايد؟
پاسخ: اعمال مکّة او صحيح است.