عنوان: اختيار در حلق و تقصير در حج تمتع
سوال :
کسي که موي سر خود را کاشته است - با فرض اينکه موهاي او متعلّق به سر شده و رشد مي‌کند ولي رشد آن کم است- آيا در حجّ تمتّع مخيّر بين حلق و تقصير است؟
پاسخ: بين حلق و تقصير مخيّر است.