عنوان: فراموشي انجام تقصير در مني
سوال :
کسي که به‌ واسطة عذري مثل فراموشي، در مني حلق يا تقصير نکند و به مکّه برود چنانچه قبل از اعمال مکّه عذر او بر طرف شود، آيا بايد به مني بازگردد يا تقصير در مکّه کافي است؟
پاسخ: حلق يا تقصير در غير مني براي او کافي است.