عنوان: کوتاه کردن موي سر قبل از تراشيدن
سوال :
کسي که مي‌خواهد در حجِّ واجب سر خود را بتراشد، مي‌تواند اوّل سر خود را ماشين کند و بعد بتراشد؟
پاسخ: اشکال ندارد.