عنوان: محل انجام تقصير در عمره
سوال :
آیا تقصیر در عمره، محلّ خاصی دارد؟ یا در هر مکانی می‌شود حلق یا تقصیر کرد؟
پاسخ: در هر مکاني باشد اشکال ندارد.