عنوان: اختيار در حلق و تقصير حج
سوال :
کسي که موي سر خود را با عسل يا «صمغ» چسبانيده و کسي که موي سر خود را جمع کرده و گره‌زده و درهم پيچيده و بافته است نيز بين حلق و تقصير در حج مخيّر است؟
پاسخ: بين حلق و تقصير مخيّر است.