عنوان: تراشيدن سر در عمره مفرده به نيت تقصير
سوال :
آیا محرم در عمرة مفرده می‌تواند به جای تقصیر، سر خود را بتراشد؟
پاسخ: در عمرة مفرده و غير مفرده بايد تقصير کند و تراشيدن سر که همة آن هم بايد باشد، مربوط به حج است.