عنوان: پيدا شدن موي سر خانم ها در هنگام تقصير
سوال :
اگر در هنگام تقصیر موی سر خانم‌ها اجباراً در مقابل نامحرم پیدا شود، تقصیر آنها چه حکمی دارد؟
پاسخ: صحيح است گرچه عمدي هم باشد.