عنوان: تاخير و تعجيل در انجام تقصير
سوال :
وجوب حلق یا تقصیر فوری است یا تأخیر آن بعد از اتمام عمل قبلی جایز است؟
پاسخ: تأخير اشکال ندارد