عنوان: تراشيدن سر براي تقصير عمره تمتع
سوال :
 آیا تراشیدن سر براي تقصیر عمرة تمتّع جایز است؟
پاسخ: جايز نيست و تراشيدن سر مختصّ به حج است.