عنوان: مقدار تراشيدن سر
سوال :
آیا تراشیدن قسمتی از سر به عنوان حلق کفایت می‌کند؟
پاسخ: بايد همة سر تراشيده شود.